Sustainable Development Goals (SDGs) คือแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน มีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมๆ กับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกคน ทุกตัว ทุกที่บนโลก แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นหัวเรือใหญ่ในการชวนเชิญ 193 ประเทศสมาชิกทั่วโลกมาร่วมมือกันจัดทำขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลา 15 ปีให้แต่ละประเทศวางแผนและติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 17 ข้อ ภายในปี 2573
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
1. ขจัดความยากจน (No Poverty)
1.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
1.2 Proportion of students receiving financial aid to attend university because of poverty : สัดส่วนนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินในการเรียนมหาวิทยาลัยเพราะความยากจน
1.3 University anti-poverty programmes : มหาวิทยาลัยปลอดความยากจน
1.4 Community anti-poverty programmes : ชุมชนปลอดความยากจน
2.ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)
2.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
2.2 Campus food waste : อาหารเหลือทิ้งในมหาวิทยาลัย
2.3 Student hunger : ความหิวโหยของนักศึกษา
2.4 Proportion of graduates in agriculture and aquaculture including sustainability aspects : สัดส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรวมด้านที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
2.5 National hunger : ความหิวโหยระดับชาติ
3.การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and well-being)
3.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
3.2 Number graduating in health professions จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพด้านสุขภาพ
3.3 Collaborations and health services ความร่วมมือและการบริการด้านสุขภาพ
4.การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง (Quality Education)
4.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
4.2 Proportion of graduates with teaching qualification สัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิการสอน
4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
4.4 Lifelong learning measures มาตรการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality)
5.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
5.2 Proportion of graduates with teaching qualification สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติการสอน (ที่เป็นเพศหญิง)
5.3 Student access measures มาตรการการเข้าถึงของนักศึกษา
5.4 Proportion of senior female academics สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการที่เป็นเพศหญิง
5.5 Proportion of women receiving degrees สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นเพศหญิง
5.6 สร้างหลักประกันว่า จะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสาร ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น
6.การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
6.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
6.2 Water consumption per person การใช้น้ำต่อคน
6.3 Water usage and care การใช้น้ำและการรักษา (เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และการบริโภค
6.4 Water usage and care การใช้น้ำและการรักษา (เกี่ยวกับ Water reuse)
6.5 Water in the community การใช้น้ำในชุมชน
7.พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
7.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
7.2 University measures towards affordable and clean energy มาตรการของมหาวิทยาลัยด้านการจัดหาพลังงานสะอาดที่สามารถจัดหาได้
7.3 Energy use density ความหนาแน่นด้านการใช้พลังงาน
7.4 Energy and the community ด้านพลังงานและชุมชน
8.การจ้างงานที่มีคุณค่า และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
8.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
8.2 Employment practice การจ้างงานที่เป็นธรรม
8.3 Expenditure per employee รายจ่ายต่อพนักงาน
8.4 Proportion of students taking work placements สัดส่วนนักศึกษาออกฝึกงาน
8.5 Proportion of employees on secure contracts สัดส่วนพนักงานตามสัญญาที่มีหลักประกัน
9.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
9.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
9.2 University spin offs การสร้างธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย
9.3 Research income from industry and commerce รายได้จากการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม
10.การลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities)
10.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
10.2 First-generation students สัดส่วนนักศึกษาที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย
10.3 Students from developing countries สัดส่วนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา
10.4 Proportion of students with disabilities สัดส่วนนักศึกษาที่มีความพิการ
10.5 Proportion of employees with disabilities สัดส่วนบุคลากรที่มีความพิการ
10.6 Measures against discrimination มาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
11.เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
11.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
11.2 Support of arts and heritage การสนับสนุนด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม
11.3 Expenditure on arts and heritage งบประมาณด้านงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม
11.4 Sustainable practices แนวทางการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน
12.แผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
12.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
12.2 Operational measures มาตรการปฏิบัติการ
12.3 Proportion of recycled waste สัดส่วนขยะรีไซเคิล
12.4 Publication of a sustainability report การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน
13.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
13.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
13.2 Low-carbon energy use การใช้พลังงานคาร์บอนระดับต่ำ
13.3 Environmental education measures มาตรการด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
13.4 Commitment to carbon neutral university การเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัย
14.ชีวิตใต้ผืนน้ำ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water)
14.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
14.2 Supporting aquatic ecosystems through education การสนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำ ผ่านการจัดการศึกษา
14.3 Supporting aquatic ecosystems through action การสนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำ ผ่านการปฏิบัติ (เกี่ยวกับมหาสมุทร และแหล่งน้ำทุกประเภท)
14.4 Water sensitive waste disposal กระบวนการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่มีผลต่อระบบน้ำ
14.5 Maintaining a local ecosystem การดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศทางน้ำในระดับท้องถิ่น
15.การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
15.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
15.2 Supporting land ecosystems through education การสนับสนุนระบบนิเวศทางบก ผ่านการจัดการศึกษา
15.3 Supporting land ecosystems through action การสนับสนุนระบบนิเวศทางบก ผ่านการปฏิบัติ
15.4 Land sensitive waste disposal กระบวนการกำจัดสิ่งของไร้มูลค่าที่ไวต่อการตอบสนองต่อพื้นที่ดิน
16.ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutions)
16.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
16.2 University governance measures มาตรการระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
16.3 Working with government การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายภาครัฐ
16.4 Proportion of graduates in law and civil enforcement สัดส่วนของผู้สำเร็จการศึกษาด้านกฏหมาย และด้านการบังคับคดี
17.ความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
17.1 ผลงานวิจัย (ประเมินจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ)
17.2 Relationships to support the goals ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
17.3 Publication of SDG reports การประชาสัมพันธ์รายงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
17.4 Education for the SDGs งานด้านการจัดการศึกษา/หลักสูตรเกี่ยวกับความยั่งยืน (SDGs)
17.5 “ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด”