มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับระดับโลกได้อย่างไร ? เกณฑ์การจัดอันดับจาก SCImago วัดจากอะไร ? มีคำตอบ !!

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Google

ไปทำความรู้จักกัน!
...

SCImago

ซึ่งวันนี้เราจะนำเกณฑ์การจัดอันดับของ SCImago มาให้ดูกันว่าเกณฑ์การจัดอันดับวัดจากอะไรบ้าง SCImago Institutions Rankings (SIR) จัดอันดับโดยการดึงชื่อและข้อมูลสถาบัน/หน่วยงาน จากฐานข้อมูล Scopus โดยการจัดอันดับนั้นสามารถดูได้ทั้งแบบในภาพรวม คือ ไม่แยกประเภทสถาบัน/หน่วยงาน ไม่แยกตัวชี้วัด และไม่แยกสาขาวิชาในการจัดอันดับ หรือเลือกดูเฉพาะกลุ่ม โดยแยกเป็น

 • 1. ตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ Government, Health, Universities, Companies, Non-profit และ All sectors (รวม 5 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)
 • 2. ตามตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Research rank, Innovation rank, Societal rank และ Overall rank (รวม 3 กลุ่มแรกเข้าไว้ด้วยกัน กรณีต้องการดูการจัดอันดับแบบไม่แยกตามตัวชี้วัด)
 • 3. ประเภทสาขาวิชา ซึ่งแบ่งเป็น 19 กลุ่ม เช่น Agricultural and biological sciences และ Computer science

การจัดอันดับแบบรวมทุกตัวชี้วัด (Research, Innovation และ Societal) จะมีสัดส่วน คือ Research 50%, Innovation 30% และ Societal 20%

...
1.Research 50% ประกอบด้วย

 • normalized impact
 • excellence with leadership (main contributor)
 • output (total publications in Scopus)
 • not own journals output
 • own journals, international collaboration
 • high quality publication (Q1)
 • excellence (scientific outputs that is included in the top 10% of the most cited papers)
 • scientific leadership
 • OA, scientific talent pool (total number of different authors from an institution in the total publication output)

2.Innovation 30% ประกอบด้วย
 • innovative knowledge (an institution cited in patents)
 • technological impact (percentage of the scientific publication output cited in patents)
 • patents ( number of patent applications, simple families)

3.Societal 20% ประกอบด้วย
 • Almetrics ได้แก่ PlumX metrics (mentions in Twitter, Facebook, blogs, news and comments), Mendeley (number of documents that have more than one reader in Mendeley)
 • number of backlinks
 • web size (number of pages associated to the instiutions’ URL)

การจัดลำดับด้วยการดึงข้อมูลจาก SCOPUS แบบดูภาพรวมหรือแบบเฉพาะกลุ่ม

...

การคำนวณ นั้นนับจาก 5 ปีย้อนจนถึง 2 ปีก่อนปีที่จัดอันดับ เช่น ปีที่จัดอันดับปี 2021 ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำมาคำนวณจะดูจากตั้งแต่ปี 2016 – 2022 เป็นต้น อีกทั้ง ในช่วง 5 ปี (เช่น ปี 2016 – 2022) ที่นำมาคำนวณ ในปีสุดท้ายต้องมีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 100 ผลงาน
ที่มา: reinventing.mhesi.go.th

ลิงค์หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University 南邦皇家大学 คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์