ประจำปี 2567

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ยกเลิกเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวร News

ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ News
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ "กาสะลองเกมส์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในการจัดแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"
ประกาศ เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในการแข่งขันฟุตซอลรายการ IMANE THAILAND FUTSAL รอบคัดเลือกภาคเหนือจังหวัดลำปาง
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา และอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการบริการขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบาย "ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ เรื่อง การเปิดรับจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย
ประกาศ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๖

ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตใช้แผ่นป้ายผ่านเข้า - ออกรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง การใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบรรจุบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฯ
ประกาศ เรื่อง การรายงานตัว อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติ ในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ฉบับที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การควบคุมสุนัขหรือแมวให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงรักษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันและแนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พิธีพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การแสดงความประสงค์เช่าหรือซื้อชุดครยวิทยฐานะ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามาตรการองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง มาตรการห้ามใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา
ประกาศ เรื่อง หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานการค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุมและพื้นที่เช่าอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมห้องประชุมและพื้นที่เช่าอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลฯ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตนารมณ์ "ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางสำหรับพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบออนไลน์ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การจัดหารายได้จากการให้บริการสนามฟุตบอล(หญ้าเทียม)พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดและการยืนยันสิทธิตามมาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง การกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสุดที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล(หญ้าเทียม) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การใช้บริการสนามฟุตบอล(หญ้าเทียม) พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ไปราชการนอกเขตจังหวัดลำปาง
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลฯ
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ฯ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ เรื่องการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษาภาคปกติ
ประกาศ เรื่องจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ประกาศ หลักเกณ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศ มาตรการห้ามเผาภายในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2563

ประกาศ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔
ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ห้ามมิให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
ประกาศ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเติมพลัง สร้างขวัญและกำลังใจให้แก้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ การยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ผลการคัดเลือกกกรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ประกาศ การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ มาตราการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การผ่อนผันการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ วิธีปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่อง มาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 และการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย และการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ กฏระเบียบหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ลดค่าลงทะเบียนวิชาเรียนที่เรียกเก็บในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ประกาศ ขยายเวลาชำระค่าบำรุงรักษา
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 4)
ประกาศ การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19X ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ประกาศ การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ลป ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ประกาศ การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันภัยอันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavius(COVID-19)) พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ประกาศ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปางของบุคลากรในภาวะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมการติดเชื้อโรค COVID-19 สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
ประกาศ แนวปฏิบัติคัดกรองเบื้องต้นของบุคลากร ในสภาวะที่เชื่้อโรค Covid-19 ระบาด
ประกาศ แนวปฏิบัติการคัดกรองบุคคลเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ในสภาวะที่เชื่้อโรค Covid-19 ระบาด
ประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home
ประกาศ การปิดให้บริการห้องประชุม อาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นการชั่วคราว
ประกาศ การปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด
ประกาศ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ในภาวะที่เชื้อโรด COVID-19 ระบาด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ การยุบเลิกกองทุนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus
ประกาศ ให้มีการจัดการศึกษาออนไลน์เนื่องจากค่าสารพิษทางอากาศเกินมาตรฐาน(PM ๒.๕)

ประจำปี 2562

ประกาศ การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงรักษา
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศ การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ การควบคุมสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ประกาศ มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบและการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลงานประชาสัมพันธ์
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับสาขาวิชาที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศ สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี ๒๕๖๒

ประจำปี 2561

ประกาศ เปิดให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีใช่ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการดำเนินการด้านพื้นที่เช่าและหอประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประกาศ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ การจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษา เครื่องหมาย สินค้าประกอบการแต่งกายและสินค้าประเภทอื่นๆ
ประกาศ การทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษา
ประกาศ การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ การใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และสื่อดิจิทัล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ อัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง (แบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ
ประกาศ พื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทรายเดือนหรือรายปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ อัตราค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑

ประจำปี 2560

ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ ยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเบิกเงิน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อัตราเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ การรับฝากขายเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายอื่นๆ
ประกาศ จำนวนเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยบาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ประกาศ อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์(ฉบับ ๓)
ประกาศ นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ประจำปี 2559

ประกาศ อัตราและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง
ประกาศ การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุและรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใด ฯ
ประกาศ การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ประกาศ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องอัตราขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้การให้บริการวิชาการ
ประกาศ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการห้องพักศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาลัมพาง) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีคืนเงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องหลักเเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและควบคุมงาน
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการขับขี่จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ บทลงโทษการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปละประชุมเชียร์ ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องการให้เช่าห้องไอทีช้อปปิ้งมอล อาคาร๓๙
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของผู้บริหาร ๒๕๕๘
ประกาศ เรื่องการกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินค่าชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ บัญชีเงินเดือนและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการหรือถึงแก่กรรม
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศ เรื่องการประมูลวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลา